วางแผนการเงินโดยหลักsmart

หลัก SMART คือการตั้งเป้าหมายเป็นรูปธรรมชัดเจน ที่สามารถทำได้จริง และวางกรอบเวลาเพื่อวัดผล
S : Specific – ตั้งเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงชัดเจน
เริ่มต้นต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เช่น เก็บเงินเพื่อซื้อรถยนต์ ซื้อบ้าน ศึกษาต่างประเทศ เป็นต้น M : Measurable – เป้าหมายสามารถวัดผลได้

เมื่อวางเป้าหมายแล้วต้องวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้ รู้ว่าเป้าหมายนั้นต้องใช้จำนวนเงินเท่าไร เช่น ซื้อบ้านในราคา 1,500,000 บาท

A : Achievable – สามารถทำสำเร็จได้ มีความเป็นไปได้

ต้องมีวิธีการที่จะทำสำเร็จได้ เป็นแนวทางที่สามารถทำได้ด้วยปัจจัยภายในหรือปัจจัยที่เราควบคุมได้ เช่น การผ่อนชำระที่ ไม่เกินเงินเดือนของเรา

R : Realistic – เป้าหมายสามารถบรรลุผลได้ สอดคล้องกับความเป็นจริง

เป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผล อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เป็นจริง มีความเป็นไปได้ และไม่เกินตัวจนเกินไป เช่น หากเรามีเงิน เดือน 50,000 บาท อยากจะออมให้ได้ 100,000 บาท แล้วออมเงินเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 20 เดือน

T : Time-bound – กำหนดเวลาที่ชัดเจนแน่นอน การกำหนดเวลาจะเป็นสิ่งที่ทำให้การตั้งเป้าหมายนั้นมีความเป็นไปได้ไม่เลื่อนลอย

เมื่อเรามีเป้าหมายการเงินที่ชัดเจน จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น